^Na górę
Get Adobe Flash player

Dane kontaktowe

Przedszkole niepubliczne "Promyczek"

ul. 3 Maja 26
95-100 ZGIERZ

tel. 42 716 23 82
promyczekzgierz@interia.pl

Dyrektor przedszkola:
Ewa Sosnowska

Karta zgłoszenia


Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola w formacie
.doc lub .pdf
  

Statut

§ 1. Nazwa Przedszkola zawiera

 1. Przedszkole Niepubliczne Promyczek”

 2. Siedziba Przedszkola:

Zgierz, ul. 3 Maja 26

 1. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na stemplach i pieczątkach,

 2. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

§ 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna – Ewa Sosnowska zamieszkała w Zgierzu ul. Sieradzka 9 , będąca również dyrektorem przedszkola.

§ 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w łodzi.

§ 4. Cele i zadania Przedszkola

 1. Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka.

 2. Przedszkole realizuje y specjalistycznej,

 3. cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN

§ 4.1. celem przedszkola jest:

 1. Objęcie opieką dzieci od 3 do 6 lat i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

 2. Stymulowanie rozwoju wychowanka,

 3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi oraz otaczającego go świata,

 4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 

§ 4.2. Zadania Przedszkola

 1. opieka, wychowanie i nauczanie w atmosferze tolerancji i poczucia bezpieczeństwa,

 2. kształtowanie umiejętności, przyzwyczajeń - kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,

 3. wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i zapewnieniu im opieki w czasie godzin pracy rodziców,

 4. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

 5. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

 6. współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,

 7. ułatwienie społecznej integracji wszystkich dzieci,

 8. rozwijanie u dzieci samodzielności poczucia odpowiedzialności,

 9. organizowanie procesu edukacyjnego tak, aby wszystkie dzieci opanowały

przynajmniej postawy programowe,

 1. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

 2. współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,

 3. uzupełnienie braków kulturowych dzieci pochodzących z różnych środowisk,

 4. przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o stepach dziecka jego rodzicom

 5. przygotowanie dzieci do pokonania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,

 6. proponowanie dzieciom form aktywnego, twórczego i interesującego spędzania czasu w przedszkolu,

 7. kształcenie umiejętności społecznych, poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem,

 

 

§ 4.3. Realizacja zadań

Realizacja zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego

dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole odbywa się poprzez:

 1. kształtowanie u dziecka czynnej postawy wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej,

 2. pomoc w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka,

 3. integrowanie treści edukacyjnych,

 4. nabywanie przez dzieci kompetencji językowych, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,

 5. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

 6. współdziałanie z Rodzicami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 7. zapewnienie dzieciom w wieku 5 lat prawa do rocznego wychowania przedszkolnego, a od dnia 1 września 2011r. obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 5 –letnich.

 

 

§ 5 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

 1. w czasie pobytu dziecka w przedszkolu pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel, któremu powierzono dziecko,

 2. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną na piśmie, ponosząc za to pełną odpowiedzialność,

 3. dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań,

 4. dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by nauczyciel prowadził swój oddział od I grupy przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dyrektor odstępuje od tej reguły.

 5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci

 6. W czasie zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za dzieci ponosi wychowawca grupy, który do opieki dodatkowo na grupę otrzymuje co najmniej 1 osobę do pomocy. Jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

 7. Każda wycieczka powinna być wcześniej zaakceptowana przez Dyrektora Przedszkola.

 8. Jeżeli wyjazd jest organizowany poza miasto , o wycieczce powinni być powiadomieni Rodzice dzieci najpóźniej dzień wcześniej.

 9. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci

 10. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola lub odbierania przez osoby wskazane przez Rodziców załącznik nr1

 11. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu

 12. W chwili , gdy Rodzic / Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic/Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

 

§ 6. Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola,

 2. Rada Pedagogiczna

 

§ 7. Dyrektor Przedszkola

 

§ 7.1. Kompetencje i zadania dyrektora przedszkola

 1. dyrektor reprezentuje przedszkole na zewnątrz oraz podejmuje decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych przedszkola,

 2. opracowuje dokumenty programowo- organizacyjne przedszkola: roczny plan pracy, zakres obowiązków nauczycieli, pracowników administracyjno- obsługowych,

 3. zatrudnia i zwalnia pracowników,

 4. opracowuje regulamin premiowania i wynagradzania, statut, regulamin pracy,

 5. kieruje całokształtem pracy przedszkola a w szczególności:

- przyjmuje i wypisuje dzieci z przedszkola,

- zapewnia bezpieczeństwo i higienę zabawy i nauki,

- pełni dyżur pedagogiczny,

- realizuje przepisy ppoż.i bhp,

 

§ 7.2. Dyrektor ma prawo do :

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom,

 2. premiowania i nagradzania zgodnie z regulaminem,

 3. karania – zgodnie z Kodeksem Pracy,

 4. formalnej oceny pracy nauczycieli,

 5. decydowania o wewnętrznej organizacji i funkcjonowaniu przedszkola,

 6. wykorzystywanie wg swojego uznania środków finansowych na działalność przedszkola,

 7. wprowadzanie zmian do statutu

 8. skreślenia z listy przedszkolaków w przypadku braku usprawiedliwienia i płatności za jeden miesiąc.

 

§ 7.3. Dyrektor odpowiada za :

 1. Poziom opieki i wyniki pracy,

 2. Zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa niniejszego statutu,

 3. Stan sanitarny i ochrony ppoż.,

 4. Celowe wykorzystanie środków na działalność przedszkola,

 5. Zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji finansowej, pracownicze

 6. Bezpieczeństwo na placówce.

 

§ 8. Rada Pedagogiczna

 

 1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w

Placówce bez względu na wymiar czasu pracy

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście, z głosem

doradczym.

 1. Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej

1/3członków rady w głosowaniu jawnym.

 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 2. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 3. Do kompetencji rady należy:

Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu o ile nie powodują skutków finansowych,

- rozwiązywanie problemów wychowawczych

7) Rada pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

a) planów pracy przedszkola opracowanych przez dyrektora ,

b) organizacji przedszkola,

c) tygodniowego rozkładu zajęć.

8) W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.

 

 

§ 9. Organizacja przedszkola

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale do 25.

 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 4. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującego programu wychowania przedszkolnego.

 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 6. Czas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu jest dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

15 minut dla dzieci 3 – 4 letnich,

30 minut dla dzieci 5 – 6 letnich

7) W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia na

komputerze, rytmika, plastyka, gimnastyka korekcyjna, religia i inne.

8)Praca edukacyjna w oddziałach dokumentowana jest w dzienniku zajęć.

9) Przedszkole jest wielo oddziałowe zlokalizowane w jednym budynku.

10) Szczegółowa organizacja wychowania i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.

Arkusz zawiera:

 1. Czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. Liczbę pracowników przedszkola

 

  1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców. Na tej podstawie nauczyciel ustala rozkład dnia dla danego oddziału.

  2. Przedszkole funkcjonuje 11 miesięcy w roku – przerwę wakacyjną ustala dyrektor przedszkola.

  3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala dyrektor przedszkola uwzględniając oczekiwania rodziców.

  4. Przedszkole prowadzi wyżywienie zakresie trzech posiłków.

  5. Stawkę opłat za przedszkole ustala dyrektor po przeanalizowaniu kosztów przedszkola.

  6. Rodzice są zobowiązani do wnoszenia opłat do 5-go każdego miesiąca z góry.

  7. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem, teren ogrodu z urządzeniami do zabaw.

  8. Przedszkole może prowadzić dodatkowo odpłatne zajęcia dla dzieci na życzenie rodziców.

  9. Do przedszkola uczęszczają dzieci do 6 lat. Dziecko odroczone od obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do ukończenia 10 lat.

 

§ 10. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych

§ 10.1. Nauczyciele:

 1. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy, dyrektor przedszkola,

 2. Nauczyciele mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy,

 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagoga w przedszkolu jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, które określa MEN,

 4. Nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” obowiązują następujące art. K.N. art.6,9-9i, art.22 ust.3i 4, art.26, art.51, art.75-85,

 5. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień,

 6. W ramach czasu pracy, o którym mowa, nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi,

  2. Inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola.

§ 10.2. Zadaniem nauczyciela jest:

1) Realizacja programu wychowania przedszkolnego w przydzielonej grupie, a także

Realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy przedszkola a w

Szczególności – odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2)Tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,

3) Współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej, zdrowotnej, logopedycznej,

4) Współdziałania z Rodzicami w sprawach wychowania ni nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z Rodzicami,

5) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z ustaleniami dyrektora

6) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej,

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

8) przeprowadzanie w roku szkolnym popowej, poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

9) Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich, a do końca 2011/2012 również dla dzieci 6 letnich , z późniejszymi zmianami.

 

Szczegółowy zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce akt osobowych każdego pracownika Przedszkola.

 

§ 10.3. Nauczyciel ma prawo do :

 1. Podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania stopnia awansu zawodowego,

 2. Formułowanie autorskich programów za zgodą dyrektora,

 3. Decydowanie o podręcznikach, środkach dydaktycznych.

 

§ 10.4 Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za :

 

 1. Poziom wychowania i nauczania,

 2. Bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci podczas zabaw w przedszkolu oraz poza terenem przedszkola, podczas organizowanych przez przedszkole wycieczek. Za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,

 3. Wystrój i porządek w Sali.

 

§ 11 Pracownicy niepedagogiczni

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor przedszkola.

 2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności określa dyrektor przedszkola.

 3. Wynagrodzenie określa się na podstawie wytycznych Ministra Pracy i Polityki Socjalnej , powiększonej o premię uznaniową

 

§ 12 Zasady naboru

 

1) Do Przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

2) O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania podań, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego.

3) Rekrutacja trwa cały rok kalendarzowy.

4) Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest zawarcie umowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.

5) O rezygnacji z Przedszkola Rodzic informuje dyrektora na piśmie nie później niż na 1 miesiąc przed wypisaniem dziecka.

 

§ 13 Wychowankowie Przedszkola

 

 1. Dziecko ma prawo do:

  1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno- opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2. Uczestniczenia w różnych zajęciach, zabawach, bezpiecznych dla dzieci,

  3. Udziału w prawidłowo planowanych zajęciach i zabawach,

  4. Przebywania w ciągu dnia na powietrzu,

  5. Korzystania w trakcie zajęć i zabaw z pomocy dydaktycznych i zabawek,

  6. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

  7. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej,

  8. Swobodnej wypowiedzi, swobody poszukiwania informacji, otrzymywania i przekazywania w formie ustnej i innej,

  9. Ubezpieczeń społecznych,

  10. Rozwoju osobowego , kulturowego i duchowego,

  11. Przebywania w atmosferze radości i życzliwości.

 

 1. Rodzice mają prawo do :

  1. Zapoznania się z planami pracy w danej grupie,

  2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,

  3. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,

  4. Przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć..

 

§ 14 Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku,

gdy:

 1. Rodzice zalegają z opłatami czesnego za 1 miesiąc, dyrektor może przedłużyć termin płatności po uzgodnieniu z rodzicem lub na prośbę Rodziców (prawnych opiekunów),

 2. Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców,

 3. Nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

 4. Zatajona przez Rodziców informacja o stanie zdrowia dziecka uniemożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

 

§ 15 Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Przedszkola

Na fundusze przedszkola składają się:

 1. Wpływy uzyskane z opłat dokonywanych przez rodziców,

 2. Dotacje z Urzędu Miasta na podstawie odrębnej umowy,

 3. Inne.

 

§ 16 Zmiany w statucie i likwidacja przedszkola

 1. Zmiany w statucie jak też decyzje o likwidacji przedszkola należą do kompetencji

Osoby prowadzącej przedszkole.

 1. O decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola dyrektor zobowiązany jest zawiadomić rodziców dzieci, Kuratorium Oświaty oraz gminę na terenie której znajduje się przedszkole najpóźniej na 6 – miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z zakończeniem roku szkolnego.

 

§ 17 Dokumentacja i gospodarka finansowa

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Dyrektor

 

- EWA SOSNOWSKA-

 

 

Copyright © 2013. Promyczek Rights Reserved.
www.000webhost.com